یادگیری عمیق

DS-GA 1008 · SPRING 2020 · مرکز علوم داده نیویورک

مدرسین Yann LeCun & Alfredo Canziani
دروس دوشنبه‌ها 16:55 – 18:3, GCASL C95
پیاده‌سازی سه‌شنبه‌ها 19:10 – 20:00, GCASL C95
FORUM r/NYU_DeepLearning
فایل‌های مربوط گوگل درایو, Notebooks

توضیحات

این دوره آخرین تکنیک‌های یادگیری عمیق و یادگیری ویژگی را با تمرکز بر یادگیری عمیق با ناظر و بدون ناظر، متدهای تعبیه شده، یادگیری معیارها، شبکه‌های عصبی کانولوشنی و بازگشتی با رویکردی در پیاده سازی بینایی ماشین، پردازش زبان‌های طبیعی و شناسایی صوت آموزش می‌دهد. پیش‌نیازهای این دوره: DS-GA 1001 مقدمه علوم داده یا یک دوره تخصصی یادگیری ماشین.

دروس

راهنما: 🖥 اسلاید‌ها, 📓 Jupyter notebook, 🎥 فیلم یوتیوب.

هفته نوع عنوان منبع
درس تاریخچه و انگیزه‌ها 🖥️ 🎥
تکامل و یادگیری عمیق
عملی شبکه‌های عصبی 📓 📓 🎥
درس گرادیان کاهشی تصادفی و الگوریتم پس انتشار 🖥️ 🎥
پس‌انتشار در عمل
عملی تمرین شبکه‌های عصبی 🖥 📓 📓 🎥
درس تبدیل پارامترها 🖥️ 🎥
CNN
عملی ویژگی‌های سیگنال‌های طبیعی 🖥 📓 🎥
عملی کانولوشن‌های یک بعدی 📓 🎥
درس بهینه سازی ۱ 🖥️ 🎥
بهینه سازی ۲
عملی شبکه‌های عصبی کانولوشنی, autograd 📓 📓 🎥
درس کاربردهای شبکه‌های عصبی کانولوشنی 🖥️ 🖥️ 🎥
شبکه‌های عصبی بازگشتی
عملی آموزش شبکه‌های عصبی بازگشتی 🖥️ 📓 📓 🎥
درس مدل‌های مبتنی بر انرژی 🖥️ 🎥
شبکه‌های عصبی خود ناظر(SSL) و مدل‌های مبتنی بر انرژی
عملی کدگذاری(encoding) خودکار 🖥️ 📓 🎥
درس متدهای متضاد 🖥️ 🎥
نظم دهی نهفته
عملی آموزش VAEs 🖥️ 📓 🎥
درس پراکندگی 🖥️ 🎥
مدل‌های جهانی, GANs
عملی آموزش GANs 🖥️ 📓 🎥
درس یادگیری خود ناظر در بینایی ماشین ۱ 🖥️ 🎥
یادگیری خود ناظر در بینایی ماشین ۲
عملی کنترل‌های پیش بینی کننده 🖥️ 📓 🎥
درس فعال‌سازها 🖥️ 🖥️ 🖥️ 🎥
Losses (خطا)
عملی PPUU 🖥️ 📓 🎥
درس یادگیری عمیق برای پردازش زبان‌های طبیعی ۱ 🖥️ 🎥
یادگیری عمیق برای پردازش زبان‌های طبیعی ۲
عملی مبدل 🖥️ 📓 🎥
درس شکبه‌های کانولوشنی مبتنی بر گراف ۱ 🖥️ 🎥
شبکه‌های کانولوشنی مبتنی بر گراف ۲
عملی شبکه‌های کانولوشنی مبتنی بر گراف ۳ 🖥️ 📓 🎥

People

Role Photo Contact About
مدرس Yann LeCun
yann@cs.nyu.edu
پروفسور علوم کامپیوتر دانشگاه نیویورک
برنده جایزه Turing
مدرس Alfredo Canziani
canziani@nyu.edu
دستیار پروفسور در دانشگاه نیویورک
دستیار Mark Goldstein
goldstein@nyu.edu
دانشجوی دکتری علوم کامپیوتر دانشگاه نیویورک
Webmaster Zeming Lin
zl2799@nyu.edu
دانشجوی دکتری دانشگاه نیویورک
مصحح Serkan Karakulak
sk7685@nyu.edu
 
مصحح Raghav Jajodia
rj1408@nyu.edu
 
مصحح Priyank Pathak
pp1953@nyu.edu
 
مصحح Chiao-Hsun Wang
chw371@nyu.edu
 
مصحح Pedro Vidal
pmh314@nyu.edu
 
مصحح Bixing Yan
by783@nyu.edu